Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Blueberry Original s.r.o.

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http:// www.blueberryoriginal.cz

 

Kontaktní údaje:

Blueberry Original s.r.o.

Se sídlem: Velenice 85, 470 02 Česká Lípa 2

Spisová značka: C 36946 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČO: 04766415

DIČ: CZ04766415

Jednatel: Ing. Tereza Blahová, MBA

 

Dodavatel/Prodávající:

Blueberry Original s.r.o.

Se sídlem: Velenice 85, 470 02 Česká Lípa 2

Spisová značka: C 36946 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČO: 04766415

DIČ: CZ04766415

Jednatel: Ing. Tereza Blahová, MBA

Kontakt: +420 725 581 935

E-mail: info@blueberryoriginal.cz

Banka: Česká spořitelna

Číslo bankovního účtu: 4259885379/0800

IBAN: CZ55 0800 0000 0042 5988 5379

SWIFT: GIBACZPX

(dále jen „dodavatel/prodávající“)

 

1. Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele/prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou uzavírá ne jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající:

Blueberry Original s.r.o.

Velenice 85, 470 02 Česká Lípa 2

IČO: 04766415

DIČ: CZ04766415

Kupující/spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem/prodávajícím a kupujícím je zboží dodavatele/prodávajícího, jehož položky jsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů dodavatele/prodávajícího., Dodavatel/prodávající ověřuje tyto údaje a provádí jejich průběžnou kontrolu. V případě nesouladu mezi informacemi o zboží uvedenými dodavatelem/prodávajícím a faktickým stavem dostojí dodavatel/prodávající svým povinnostem vyplývajícím ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo před objednáním zboží položit dodavateli/prodávajícímu formou emailu dotaz pro případné ověření uvedených údajů. Obrázky u zboží mohou být pouze ilustrační např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků. Rozhodující je popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsána. Pokud tyto popisky chybí je doporučeno vznést dotaz na přesný obsah setu výrobku na:

4. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá dodavatel/prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na elektronickém formuláři, který je k dispozici při první registraci kupujícího v internetovém obchodě Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje její předmět s tím, že rámcová smlouva je v takovém případě vždy součástí objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu dodavatele/prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele/prodávajícího). Dodavatel/prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím informativního emailu zaslaného kupujícímu na jím uvedenou kontaktní emailovou adresu. V příloze tohoto emailu zašle dodavatel/prodávající kupujícímu výpis objednávky kupujícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Dodavatel/prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky tak, že objednávka bude kupujícím zaslána rovněž písemnou formou. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Ve smyslu ustanovení § 2132 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

V případě, že má kupující s dodavatelem/prodávajícím uzavřenu písemnou rámcovou kupní smlouvu, mají ustanovení sjednaná stranami v této písemné kupní smlouvě, která se týkají jednostranně sjednaných výhod či slev poskytovaných dodavatelem/prodávajícím kupujícímu, přednost před těmito obchodními podmínkami.

Při takovémto trvalém smluvním vztahu (tedy je-li mezi stranami písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu rámcové kupní smlouvy k podstatné změně obchodních podmínek. Odešle-li však kupující objednávku v den následující po dni, v němž došlo ke změně obchodních podmínek, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení dodavateli/prodávajícímu na adresu jeho sídla či na jeho adresu uvedenou pro doručování. Již odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je však kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán a je povinen zaplatit kupní cenu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně dodavatele/prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v české verzi a v jiném pro strany srozumitelném jazyce. V případě, že se jedná o smluvní vztah, kde na straně kupujícího vystupuje zahraniční osoba, je rozhodným právem pro posouzení práv a povinností stran české právo. V případě, že je kupní smlouva uzavírána ve dvou jazykových verzích, tj. ve znění českém a ve znění cizího jazyka, je v případě rozporu ve zněních smluv rozhodnou verzí verze česká. Stejně tak platí, že je rozhodné znění obchodních podmínek v českém jazyce, pokud je dostupná i jiná jazyková verze.

Uzavřená smlouva je dodavatelem/prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, je přístupná kupujícímu – spotřebiteli, avšak není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích nezbytných k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. V případě požadavku kupujícího na storno objednávky nebo vrácení zboží se postupuje v souladu s body 5.,6.,7.,8.,9.,10. těchto obchodních podmínek.

5. Ochrana údajů

A/ Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem četl a souhlasím s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů“ na webové stránce www.blueberryoriginal.cz a odesláním tohoto souhlasu a s ním souvisejících osobních údajů kliknutím na políčko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ tamtéž, provedeným poté, co se kupující seznámil také s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen „Zákon“) kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v objednávkovém formuláři, byly zpracovávány internetovým obchodem Blueberry Original s.r.o., Velenice 85, 471 23 Zákupy, okr Česká Lípa IČO: 04766415 (dále též jen „správce osobních údajů“) za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn tento souhlas udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje po zralé úvaze a na základě svobodné vůle. Souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů není možné objednávkový formulář odeslat. Udělený souhlas se týká všech osobních údajů včetně údajů citlivých, které o sobě prostřednictvím formuláře kupující sděluje.

B/ Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu Zákona:

Dodavatel/prodávající tímto jako správce osobních údajů informuje kupujícího o následujících skutečnostech:

kupující není povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a kupující je oprávněn toto odmítnout; poskytuje-li kupující jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činí tak zcela dobrovolně;

poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;

 zpracování osobních údajů kupujícího bude po uplynutí doby, na níž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto souhlasu (při zohlednění rozsahu event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu;

osobní údaje kupujícího budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnut;

osobní údaje kupujícího mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti,

osobní údaje kupujícího budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;

kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti kupujícího je správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích zpracovávaných o kupujícím, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace;

 kupující má právo, domnívá-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:

požádat správce osobních údajů o vysvětlení,

požadovat, aby správce osobních údajů odstranil takto vzniklý stav; správce osobních údajů je povinen neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou;

 kupující má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností; pokud správce osobních údajů nevyhoví žádosti kupujícího podle předchozího odstavce, může se kupující na tento úřad obrátit i přímo.

6. Místo plnění

Je-li kupujícím spotřebitel, je místem plnění místo převzetí zboží kupujícím. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

7. Práva a povinnosti dodavatele/prodávajícího

Dodavatel/prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat je na uvedenou adresu kupujícího v dodací lhůtě. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Dodavatel/prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Dodavatel/prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Dodavatel/prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část zejména v těchto případech:

– zboží se již nevyrábí nebo nedodává

– změnila se výrazným způsobem prodejní cena

– zboží s cenou ve slevě (výprodej skladových zásob, starého modelu atd.) již není dostupné na skladě a výroba nového výrobku by byla pod hranicí rentabilnosti.

V případě, že uvedená situace nastane teprve po závazném potvrzení objednávky dodavatelem/prodávajícím, může dodavatel/prodávající případné změny obsahu smluvního závazku upravit dohodou s kupujícím. Dodavatel/prodávající  se zavazuje, že (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

8. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, neporušenost obalů, počet balíků a v případě výskytu jakýchkoliv závad neprodleně tuto skutečnost oznámit přepravci. V každé zásilce je přibalen daňový doklad – faktura, který současně slouží pro potřeby reklamace jako záruční list.

Dodavatel/prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel/prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel/prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel/prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

9. Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba), má dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení je povinen kupující učinit písemně a písemné odstoupení spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět Dodavateli/prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou shora. Pro posouzení dodržení 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující okamžik odeslání odstoupení dodavateli/prodávajícímu. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí dodavatel/prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání na jeho účet nebo způsobem dohodnutým s kupujícím ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Avšak odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, dodavatel/prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující (spotřebitel) zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli/prodávajícímu odeslal.

V souladu s ust. § 1837 písm. d), e), g) a h) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, jedná-li se

·         o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu,

·         o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·         o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující (spotřebitel) z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

·         o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Dodavatel/prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.

10. Cena a placení

Ceny zboží jsou uvedené v elektronickém katalogu zboží na stránce www.blueberryoriginal.cz u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uvedené v českých korunách a jsou úplné (tj. zahrnují 21% DPH). Uváděné ceny jsou závazné v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v okamžiku potvrzení objednávky. Dodavatel/prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží.

Dodavatel/prodávající si vyhrazuje změny ceny, v případě změny ceny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že bude dodavatelem/prodávajícím oznámena kupujícímu cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo v případě nesouhlasu od smlouvy odstoupit. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu. Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, je kupující povinen doplatit dodavateli/prodávajícímu rozdíl cen.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet dodavatele/prodávajícího nebo jejím uhrazením v hotovosti v pokladně dodavatele/prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit dodavateli/prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dodavatel/prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Možnosti úhrady objednaného zboží:

– platba kartou

– bankovním převodem

–  hotově

– fakturou se čtrnáctidenní splatností v případě, že se jedná o kupujícího, který má s dodavatelem/prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi dodavatelem/prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není stranami dohodnuto jinak.

K ceně zboží budou připočteny náklady na dodání zboží kupujícímu. V případě, že není možné celý obsah objednávky doručit kupujícímu v rámci jedné zásilky, hradí náklady na dodání další nezbytné zásilky kupující.

11. Dodací lhůta

Objednávky kupujících jsou dodavatelem/prodávajícím vyřizovány v pořadí, v jakém mu dojdou. Dodací lhůta zboží je zpravidla 1- 2 týdny , u zakázkové výroby 1 - 4 týdny a u sériové výroby 4 týdny od potvrzení objednávky kupujícího dodavatelem/prodávajícím. Dodavatel/prodávající je oprávněn dodat objednané zboží kupujícímu v dřívějším termínu. Dodavatel/prodávající je oprávněn dodací lhůtu prodloužit z provozních důvodů. O takovém prodloužení dodací lhůty je povinen kupujícího neprodleně informovat. V případě, že kupující s prodloužením dodací lhůty nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit a toto písemně potvrdit.

12. Dopravní podmínky, poštovné

Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty po celé České republice a do zahraničí.

Ceny poštovného jsou stanoveny dle aktuálního platného ceníku České pošty.

13. Reklamační řád

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je délka zákonné povinnosti z vadného plnění stanovena na dvacet čtyři měsíců. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, může kupující, který je spotřebitelem, dle ustanovení § 2169 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel/prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel/prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě výměny výrobku jsou zákonné povinnosti dodavatele/prodávajícího z vadného plnění obnoveny v plném rozsahu. Kupujícímu – spotřebiteli bude v takovém případě dodavatelem/prodávajícím vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

–V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží je místem uplatnění reklamace provozovna dodavatele/prodávajícího.

Kupující může uplatnit reklamaci buď osobně v provozovně dodavatele/prodávajícího nebo písemnou reklamací a doručením reklamovaného zboží poštou na adresu:

Blueberry Original s.r.o.

Velenice 85

471 23 Zákupy, okr. Česká Lípa

K reklamovanému zboží je kupující povinen přiložit přesný popis závad a jejich projevů, příslušný prodejní doklad k reklamovanému zboží, záruční list či jiný doklad vztahující se k reklamovanému zboží a dále uvést požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno kupujícímu na náklady dodavatele/prodávajícího. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu, které zavinil dodavatel/prodávající, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

O reklamaci dodavatel/prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel/prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující – spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

Dodavatel/prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy kupující – spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel/prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel/prodávající kupujícímu – spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce dodavatele/prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním písemné, elektronické či telefonické objednávky stvrzuje kupující dodavateli/prodávajícímu, že akceptuje bez výhrad výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a dále že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení v nich uvedená.

Další komunikace mezi dodavatelem/prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem/prodávajícím a kupujícím.

Dodavatel/prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro mimosoudní řešení stížností nechť kupující kontaktuje dodavatele/prodávajícího na kontaktní adrese uvedené v těchto obchodních podmínkách.

V případě neplatnosti jednoho z bodů kupní smlouvy nebo obchodních podmínek jsou ostatní ujednání nadále platná. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku uzavřenou kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Dodavatel/prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Každá objednávka je považována za závaznou. Realizace objednávky je prováděna po potvrzení objednávky dodavatelem a následným zadáním do výroby. Zrušení objednávky kupujícím je zpoplatněno na základě realizovaných nákladů a storno poplatků.

Ceny zboží na našich stránkách jsou uvedeny včetně 21% DPH i v cenách bez 21% DPH a jsou platné v době učinění objednávky! Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016.

Kvalita

Kvalitní materiál a zpracování zaručuje nejvyšší kvalitu a dlouhodobou životnost našich bagu.

Ať už je používáte jakkoli a kdekoli.

Bezpečnost

Naše sedací bagy jsou zcela bezpečné a antialergické.

Používáme materiály, které vyhovují normám EU a jsou zdravotně nezávadné.

Propracovaný Blueberry bags systém umožňuje snadnou manipulaci s vnitřní náplní.

Čištění

Jednoduše dokonalé.

Pro muže – vlhký hadřík a mýdlová pěna.

Pro ženy – pokud na tom trváte, můžete kdykoli pohodlně vyjmout obal s vnitřní náplní a Váš bag dokonale vyčistit ve Vaší koupelně.